9894 На чтение: 3 мин

אוסף

גבייה – משיכת כסף מדלפק הקופה, בסיום המשמרת

אם אתה מושך תמיד את כל הסכום מהקופאית, הפעל גבייה אוטומטית.
אם אתה צריך למשוך חלק מהכסף, בצע את הגבייה ידנית.

 1. I

כיצד לאפשר איסוף אוטומטי:

 • ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  נקודות מכירה  ‘, בחרו את הצבע הרצוי
 • ב  סכום הבקשה בתחילת המשמרת  לחץ  כן
 • לחץ על  שמור
 1. II

כיצד לאסוף ידנית:

 • עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):
 • בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ:
  • אוסף
  • בחר  חשבון
 • הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על  שמור


Read more:
בקש שיחה