5362 На чтение: 1 мин

החזר חוב ללקוח

עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ:
1. פיקדון
2. על ידי לקוח שדה (פירעון חוב)

בחלון  לקוחות  שנפתח בחר את הלקוח שאת חובו ברצונך  לפרוע

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על  שמורRead more:
בקש שיחה