7770 На чтение: 1 мин

הוצאה – משכורת, קבלת טובין, שכר דירה

עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ:
1.  צריכה
2.  בקטגוריה הצריכה  השדה ובחר את הקטגוריה שאתה צריך

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על  שמורRead more:
בקש שיחה