3302 На чтение: 1 мин

כיצד לסגור צ’ק ללא תשלום

סגור את ההמחאה ללא תשלום, אם הלקוח עבר, בחובות או על חשבון המוסד

בשנות ה  מסוף קופה,  לחץ על  תשלום  כפתור

  • בחלון התשלומים בחר  ללא תשלום  ובחר אחת מאפשרויות הסיבה:
    • באשראי
    • על חשבון המוסד
    • אורח עזב
  • לחץ על  שלם


Read more:
בקש שיחה