3620 На чтение: 1 мин

כיצד להשבית את מפת האולם (כבה טבלאות)

ב  לוח Admin,  ללכת   שקעי מכירות → הגדרות →   בחר נקודה  , ולאחר מכן בחר   לא  בתוך  שולחנות  השדה ולשמור את השינויים.

לחץ על  שמורRead more:
בקש שיחה