3907 На чтение: 1 мин

כיצד להתנתק מהטרמינל

בשנות ה  מסוף קופה,  לחץ  סיוםההפעלהשל

אשר את  היציאה

אם לא שכחת את הסיסמה להזנת SkyService, הסתכל או שנה אותה בחלונית הניהול בקטע הגדרות – עובדים – בחר עובד וערוך את הסיסמה / קוד PIN.


Read more:
בקש שיחה