4687 На чтение: 1 мин

כיצד לבצע החזר כספי ולמחוק צ’ק

בשנות ה  מסוף קופה,  לחץ  קופאי  –  היסטוריה מכירות

בחלון שנפתח בחר את   הסימון הרצוי ולחץ על  חזורRead more:
בקש שיחה