3521 На чтение: 2 мин

כיצד לפצל את סכום ההמחאה בין האורחים

פיצול צ’ק הוא פונקציה מבוקשת אם עבור חברות גדולות הדבר מאפשר לחשב לקוחות בנפרד ובאמצעי תשלום שונים.
  • בחר את  הסחורה / הכלים  בצ’ק בצד ימין של הטרמינל
  • לחץ על הכפתור למטה עם  שלוש קווים אופקיים.
  • לחץ על  פיצול צ’ק
  • בחלון המוקפץ, בחר את הסחורה כי יהיה  עברה  על  בדיקה נוספת
  • לחץ על  שמור

לאחר מכן תראה שכבר הבטחת שני צ’קים  בשולחןRead more:
בקש שיחה