1272 На чтение: 2 мин

מידע טכני חשוב מצוות Sky Service

על פי בקשות רבות של לקוחות, צוות SkyService שיפר פרטים טכניים לשימוש טוב יותר בתוכנית

פיסקליזציה

השדות “מספר פיסקאלי” ו”מספר קבלה כספית” נוספו לפאנל הניהול, בכרטיס מכירת המוצר (עבור PPO).

הגדרות מדפסת

השדה “מצב חיתוך” נוסף לפריט “הגדרות מתקדמות” בכרטיס הגדרות המדפסת.Read more:
בקש שיחה