5939 На чтение: 2 мин

מחיקה

מחיקה היא הסרה, הסרה מהמאזן של טובין של העסק. מחיקות מוחלות על אמצעי ייצור שחוקים או לא תקינים, כלומר במילים אחרות, נישואין.
  1. I
  • ב  לוח Admin,  ללכת  Home  סעיף – לחץ  מחיקת חוב
  • הזן  סיבה  לחיוב
  • כדי לחפש מוצר, פשוט הזן את האותיות הראשונות של  השם  וציין את  הכמות
  • כדי  להוסיף  מוצר נוסף, לחץ על ” + “
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה