5575 На чтение: 2 мин

הוסף סדנאות

ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  סדנאות  , לחץ  Add

הזן את  שם  הסדנה

לחץ על  הוסף

כיצד ליישם סדנה חדשה על סחורות שנוצרו?

☝ כיצד לשנות את הסדנה בסחורה הנדרשת – תוכלו לראות בשיעור העתקה, מחיקה ופעולות אחרות עם סחורה

כיצד אוכל להדפיס מחוונים?

☝ לאחר חלוקת סחורות לסדנאות, ניתן לשלוח רצים למטבח, לשם כך צריך לעבור להגדרות השקע, להפעיל בישול, להוסיף את הסדנה הרצויה לסחורה, כרטיסים טכניים ולחבר מדפסת לרצים – תוכלו לקרוא בפירוט ר ב יותר בשיעור “כיצד להקים רצי הדפסה”Read more:
בקש שיחה